Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

Klubbløp 2018
Oppdatert 26. september 2018 kl. 19:20


TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til
NMK Orkla og NMK Surnadal/Rindal sitt Klubbløp
Bilcross/Rallycross og Crosskart

Arrangør: Norsk Motor Klubb Orkla www.nmkorkla.no
Adresse: Bjørnli, Løkken Verk
Løpets art: Klubbløp: Bilcross åpen, damer, junior, crosskart og rallycross. Løpet er for NMK Orkla og NMK Surnadal/Rindal
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale
Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og
disse tilleggsregler. Gjelder BC, Rallycross, Shortcar og Crosscart.
Arr.lis. nr: Bilcross/Rallycross/Crosskart: BHKL 18.
Forsikring I henhold til NBF`s pålegg
Sportskomite: Siri Stokke Skorild, 988 10 886
E-post:siri.skorild@getmail.no
Tlf: 98810886
Adresse: Ustjårvegen 320, 7320 Fannrem
Tid og sted: Arena Wallenberg, 13/10-2018, kl 12.00
Tlf. stevnedagen 988 10 886
Løpsleder Tor Myrvold
Juryleder Knut Arvid Ustad
Løpssekretær Siri S. Skorild
Teknisk
Starter Rune Hansen
Tyvstartdommer
Fakta dommer mål

Fører kontakt
Faktadommer alternativspor
Medisinsk ansvarlig
Miljøansvarlig Geir Jonny Skorild
Banens Underlag er 60 % grus, 40% asfalt.
Klasser: BC åpen, damer, junior ,crosskart, Rallycross..
Drivstoff: Bensin i vanlig handel.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
Dekk: Iht de respektive klassers reglement.
Påmelding
Påmelding ihht til Generelle bestemmelser Art. 3.8 – 3.19
Startkontingent: BC åpen/damer kr 600,00 junior kr 300,00 RC kr 600,00 og
Crosskart 300,00
Førere som kjører flere klasser betaler for den dyreste.
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 94811690 men må
bekreftes skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og
Art. 9.13.
Anbud: Ikke bud på klubbløp.

Startmetode: Iht § 603 pkt. 2.1. Stående start med lyssignal. Ved eventuelt
strømbrudd benyttes norsk vimpel. Starter gir tydelig tegn til førere
om at alt er klart til start, fra dette tidspunktet er fører under starters
kommando. Iht. § 603.2.1 Stående start med lyssignal. Det vises 5-
sek. skilt. Grønt lys tennes, starten går. Ved evt. strømbrudd brukes
norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å bli
dyttet i gang på startplata. Hvis bilen da ikke starter, kjøres heatet
uten den deltakeren.
Flagg: I henhold til NRS §603, pkt 7
Rensing av dekk Foregår på oppmerket plass, og er kun tillatt en gang frem til
oppmerket strek. Overtredelse av dette VIL føre til startnekt.
Tyvstart: Ved tyvstart skal altenativspor kjøres 2 ganger. 2.gangs tyvstart
uansett fører utelukkes fra heatet.
Alternativspor §603.6.3 alternativspor kjøres 1 –en gang i hver omgang og finaler
Lisenser: Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3. Det må forevises
gyldig førerlisens, vognlisens, reklamelisens og evt. Ledsagerlisens,
samt samsvarende gyldig medlemskort for klubb tilknyttet NBF.
Personlig utrustning:
Se NRS §304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll. Husk
personlig lisensnr. på brannslukker.
Teknisk kontroll Ved depot ved bukk
Premiering: Pokaler til alle finalister.
Støybegrensning: §307 pkt. B. Støykontroll kan bli foretatt og for høy støy medfører
startnekt..
Startnummer I henhold til § 307 K. Disse skal være påført bilen før teknisk
kontroll. Teknisk kontroll skal påse at bilen er merket med tydelige
startnummer. Merking skal foregå på begge bakre sideruter!
Resultatliste og jurymeldinger:Slås opp på den offisielle tavla ved innsjekk,etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slåttopp på samme tavle.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene
ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000,-.
Parc Fermé: Se NRS kapitel 2 §18 og §603.11.På egen depot plass. Generelle
bestemmelser Art. 2.4
Protester: I henhold til Generelle bestemmelser 13.2 og 13.3. Protestgebyr
NOK 1.000,-
Depositum teknisk protest NOK 3.000,-
Appeller: I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2. Appellgebyr NOK
5.000,-
Miljøtiltak: Miljøstasjon ved bukk
§ 603 pkt. 4. 7.. Miljøstasjoner i depot. Søppelsekker deles ut ved
innsjekk og legges i/ved søppeldunker eller i container i depot. Alle
deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller
tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og
depotplasser. Presenningen skal være så stor at den beskytter mot
utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m. Et eventuelt utslipp må
samles med absorberingsmiddel/miljømatte/ oppsamlingsfat og
deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å
inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.


Løpsavvikling:
.
Vi kjører 4 innledende omganger à 3 runder og finaler.
5 biler pr heat og 6 biler i finaler. Rallycross kjører 4runder på innledende, og 6
runder i finaler. Rallycross kjører bare A-finale.
Rallycross og Crosscart kjører på bilcross reglement.
Rallycross kjører også etter § 603 i bilsportboken.
Det benyttes alternativspor i Crosskart,BC, Rallycross.
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 6.2
Sportrekk Sportrekk blir utført på data. Heatene vil fylles opp og utjevnes.
Startrekkefølge Heatoppsett vil bli oppsatt på data. Heatanvisning vil foregå fra offisiell tavle ved innsjekk.
Deltagerne har selv ansvar for å følge med i hvilket heat de er satt
opp samt kjøre ned til start til rett tid. Ingen vil bli hentet i depot for
nedkjøring til start. Heatene kan bli oppfylt.
Resultat:
Adgang: Gratis inngang.
Tidsskjema:
Lørdag: innsjekk 10.00-11.00.
Teknisk 10-11.10.
Førermøte kl. 11.30 ved innsjekk
Start 1. omgang kl. 12-00

Alle førere må stille med minimum en person til mannskap
.
Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse
§ 100 Doping og bruk av rusmidler
Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.
Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er
førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretaes. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.
SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.